ไทยประกาศปิดน่านฟ้า ห้ามขนส่งคนเข้าประเทศต่อไปอีกหนึ่งเดือน

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศ ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563) มีรายละเอียดดังนี้

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)
————————————————————————————
ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบิน เข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน 2563 และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็ว นั้น
ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวต่อไปอีกเพื่อ ประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการ ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.
2. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยาน ขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1. ให้เป็นอันยกเลิก
3. ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้
(1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)
(2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)
(3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
(4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมทำการบินทางการแพทย์หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (Humanitarian aid, medical and relief flights)
(5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
(6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)
4. บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานตาม 3. จะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เช่น การกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และบรรดาข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

นายจุฬา สุขมานพ
ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

หนังสือ A Pilot Book ทั้ง 5 เล่ม ราคา 1999 บาท ค่าส่ง 70 บาท
สั่งทาง Shopee
มีบริการเก็บเงินปลายทาง
ราคาหนังสือแต่ละเล่ม (รวมค่าส่งแล้ว)
A Pilot เล่มแรก ปกดำ ราคา 479 ฿
A Pilot Part II ราคา 349 ฿
A Pilot Part III ราคา 379 ฿
Aviation A-Z ราคา 429 ฿
20000 Hours 549 ฿

ในประเทศให้บินได้
หลักเกณฑ์การบินในประเทศ

สายการบินภายในประเทศหลายสายเตรียมที่จะกลับมาเปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ทุกสายการบิน ลูกเรือและผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดในการเดินทาง ดังนี้

1. ต้องรักษาระยะห่างระหว่างผู้โดยสาร (Social Distancing) ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเช็กอิน การขึ้นและลงเครื่องบิน และต้องนั่งในลักษณะที่นั่งเว้นที่นั่ง
2. เส้นทางที่มีระยะเวลาการบินเกินกว่า 90 นาที สายการบินจะต้องกันที่นั่งแถวหลังไว้พิเศษสำหรับแยกผู้โดยสารที่มีอาการน่าสงสัยว่าจะป่วย
3. ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบสวมใส่หน้ากากอนามัยมาเอง และใส่ตลอดเวลาการเดินทาง รวมถึงไม่สามารถนำอาหารของตนเองมารับประทานในเครื่องบินได้
4. ลูกเรือจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือ จะไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน

ภาพจาก CAAT

www.caat.or.th/corona

ภาพจาก CAAT

การบินไทย ฟื้นฟูอย่างไร

เว็บไซต์บางกอกอินไซต์รายงานข้อมูลแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทย ว่าอาจแบ่งเป็นหลายแผนและในวันที่ 29 นี้จะมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปในเบื้องต้นว่าจะเดินหน้าเพื่อพลิกฟื้นการบินไทยกันต่อไปอย่างไร หลังจากที่มีการขาดทุนสะสมอยู่หลายปี
https://www.thebangkokinsight.com/343595/?fbclid=IwAR2mbvpcjSp9z4xYgiKddDYqEtAvcDkhx8bopiF0JXvuSyEan_ToRzePBLE

ภาพจาก The Bangkok Insight

การบินไทยอาจกลายเป็นโฮลดิ้งและแตกหน่วยงานออกเป็นหน่วยธุรกิจย่อย โดยให้มีการหาพันธมิตรทางธุรกิจในแต่ละส่วน ในแผนก็จะมีเรื่องของการพิจารณาปรับลดจำนวนพนักงาน การพิจารณาสิทธิประโยชน์ของพนักงานและพนักงานเกษียณอายุ ฯลฯ

คงต้องรอฟังข่าวหลังการประชุมในวันที่ 29 นี้

สัดส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทการบินไทย ภาพจาก The Bangkok Insight

ผลกระทบการบินโลก สายการบินขอกู้เงินรัฐบาล 24,100 ล้านบาท

ข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจ

นิวซีแลนด์ประสบความสำเร็จในการควบคุมโควิด-19

Jacinda Ardern นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ประกาศว่าประสบความสำเร็จในการกำจัด covid-19 และจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการล๊อคดาวน์ประเทศแต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อไป เพียงแต่ลดระดับความเข้มงวดของมาตรการต่างๆลงเล็กน้อย เนื่องจากหลายๆประเทศยังมีการระบาดของโควิด-19 อยู่

ตามข่าวรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ของนิวซีแลนด์ไม่ได้เป็นศูนย์ แต่สามารถรักษามาตรการจนทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 10 คน (เลขตัวเดียว) มาได้หลายสัปดาห์ และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อเพียงคนเดียว

บริติชแอร์เวย์เตรียมปลดนักบิน 800 คน

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่าสายการบินบริติชแอร์เวย์ของอังกฤษต้องเลิกจ้างนักบินกว่า 800 คน จากทั้งหมด 4500 คน

นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวงการการบินและช่างเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับอาชีพนี้จริงๆ

ภาพจาก facebook กัปตันโสภณ

ข่าวสด รายงานสถานการณ์ของบริษัทการบินไทย
คาดว่าจะต้องหยุดทำการบินต่อไปอีก 1-4 เดือน

การบินไทย ยกเลิกการทำการบินไปยัง 17 เมือง ทำให้จุดบินปรับลดลงเหลือ 31 เมือง จากเดิม 48 เมือง โดยจุดบินที่ยกเลิก เช่น บริสเบน, เพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย, โอ๊กแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์, พนมเปญ, ย่างกุ้ง, โฮจิมินท์, ฮานอย, คุณหมิง, เซี่ยเหมิน, ปีนัง, โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เป็นต้น
ส่วนภูมิภาคยุโรป จะยกเลิกทำการบินไปยัง 3 เมืองคือ มิลาน, โรม ประเทศอิตาลี และกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย ทำให้จุดบินปรับลดลงเหลือ 10 จุดบินจากเดิม 13 จุดบิน ส่วนอีก 10 เมืองที่เหลือในภูมิภาคยุโรปการบินไทยจะยังเปิดให้บริการตามเดิมคือ ลอนดอน, แฟรงก์เฟิร์ต, ปารีส, มิวนิก, สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน, โคเปนเฮนเกน ประเทศเดนมาร์ก, ออสโล ประเทศนอร์เวย์, บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม, เวียนนา ประเทศออสเตรีย และ ซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ข่าวสดออนไลน์

ช่องยูทูปกัปตันโสภณ

สอบสัมภาษณ์ สมัครสอบนักบิน