เจาะลึกห้องนักบินด้วยภาพ
พาไปดูอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องนักบิน Cockpit B747-400 ครับ

Control Column คือ อะไร

PFD Primary Flight Display อยู่ตรงไหน

ND Navigation Display แสดงระบบนำร่องอย่างไร ที่ไหน

EFIS Electronic Flight Instrument System บอกอะไรบ้าง

MCP Mode Control Panel ส่วนสำคัญมากที่สุดสำหรับนักบิน เพราะอะไร

ทำไมนาฬิกาห้องนักบินต้องมีขนาดใหญ่

Overhead Control Panel มีอะไรบ้าง

ความเร็วของเครื่องบินอยู่ตรงไหน

FMC Flight Management Computer

FMS Flight Management System

CDU Central Display Unit

อุปกรณ์ต่างๆภายในห้องนักบิน
ส่วนต่างๆของเครื่องบินมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง

ช่องยูทูปกัปตันโสภณ

สอบสัมภาษณ์ สมัครสอบนักบิน

https://www.facebook.com/aPilotBook

ช่องยูทูปกัปตันโสภณ