มาตรฐานใบสำคัญแพทย์ใหม่

ประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรฐานในการออกใบสําคัญแพทย์แต่ละชั้น พ.ศ. 2562 ใบสําคัญแพทย์ ชั้นหนึ่ง (Class 1 Medical Certificate) ออกให้สําหรับผู้ถือหรือผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ประจําหน้าที่ในตําแหน่ง (1) นักบินพาณิชย์เอกเครื่องบิน (2) นักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์ (3) นักบินพาณิชย์เอกอากาศยานขึ้นลงทางดิ่ง […]