ประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรฐานในการออกใบสําคัญแพทย์แต่ละชั้น พ.ศ. 2562

ใบสําคัญแพทย์ ชั้นหนึ่ง (Class 1 Medical Certificate) ออกให้สําหรับผู้ถือหรือผู้ขอใบอนุญาตเป็นผู้ประจําหน้าที่ในตําแหน่ง

(1) นักบินพาณิชย์เอกเครื่องบิน
(2) นักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์
(3) นักบินพาณิชย์เอกอากาศยานขึ้นลงทางดิ่ง
(4)นักบนิผู้ช่วยเครื่องบิน
(5) นักบินพาณิชย์ตรีเครื่องบิน
(6) นักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์
(7) นักบินพาณิชย์ตรีอากาศยานขึ้นลงทางดิ่ง
(8) นักบินพาณิชย์นาวาอากาศ
(9) ต้นหน
(10) นายช่างประจําอากาศยาน

ผนวก 1 มาตรฐานในการออกใบสําคัญแพทย์ ชั้นหนึ่ง
ข้อ ๑.๑ ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular system)

ผู้ร้องขอรับใบสําคัญแพทย์ต้องไม่มีความผิดปกติของหัวใจ ทั้งที่เป็นมาแต่กําเนิดหรือเป็นภายหลัง ซึ่งอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย

๑.๑.๑ การตรวจร่างกาย (Examination)

๑.๑.๑.๑ ในการตรวจร่างกายให้ตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าขณะพักโดยทําการตรวจครบ๑๒ลีด (Standard 12-lead resting ECG) ในครั้งแรก หลังจากนั้นทําการตรวจทุกปีจนถึงอายุ ๖๐ ปี หลังจากนั้น ทุก ๖ เดือน หรือเมื่อแพทย์ผู้ตรวจเห็นสมควร แพทย์ผู้อ่านผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ

ข้อสังเกต – จุดหมายของการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นประจําเพื่อการตรวจคัดกรองสุขภาพ

๑.๑.๑.๒ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าขณะออกกําลังกาย (Exercise electrocardiography) ให้กระทําเมื่อมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

๑.๑.๑.๓ การเจาะเลือดหาระดับไขมันในเลือดจะกระทําในทุกครั้งที่มารับการตรวจ
เมื่อตรวจพบระดับไขมันในเลือด (Cholesterol) ที่มากกว่า 8 mmol/L (320 mg/dL) ให้ดําเนินการรักษาด้วย ยาลดระดับไขมันที่เหมาะสม ไม่ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมด้วยหรือไม่
ในกลุ่มผู้ร้องขอรับใบสําคัญแพทย์ที่มี โรคหัวใจจากหลอดเลือด เป้าหมายของระดับไขมันคือ
total cholesterol <5 mmol/l (<190 mg/dL) and
LDL cholesterol <3 mmol/L (<115 mg/dL)
ในผู้ร้องขอรับใบสําคัญแพทย์ที่มีโรคเบาหวาน เป้าหมายคือ
<4.5 mmol/L (<175 mg/dL) and
<2.5 mmol/L (<100 mg/dL) ตามลําดับ

๑.๑.๒ ความดันโลหิต (Blood pressure)
๑.๑.๒.๑ การวัดความดันโลหิตให้ใช้วิธีตรวจตามคําแนะนําในผนวก ๕
๑.๑.๒.๒ ถ้าวัดความดันได้ ๑๖๐/๙๕ มม.ปรอท ขึ้นไป ไม่ว่าจะกําลังรักษาหรือไม่ได้รักษาก็ตาม ให้ถือว่า “ไม่สมบูรณ์”
๑.๑.๒.๓ การใช้ยารักษาความดันโลหิตสูงต้องปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงที่อาจกระทบกระเทือน ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย การเริ่มต้นรักษาด้วยยาต้องพักการใช้ใบสําคัญแพทย์ชั่วคราวเพื่อแน่ใจว่า ไม่มีผลข้างเคียงจากการใช้ยา ตามคําแนะนําในผนวก ๕ ข้อ ๕.๒.๔
๑.๑.๒.๔ ผู้ที่มีอาการเนื่องจากความดันโลหิตต่ํา ให้ถือว่า “ไม่สมบูรณ์”

ข้อมูลจากประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Ref: CAAT ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรฐานในการออกใบสำคัญแพทย์แต่ละชั้น พ.ศ. ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดข้อมูล มาตรฐานในการออกใบสำคัญแพทย์ชั้นหนึ่ง
คำแนะนำในการออกใบสำคัญแพทย์

บทความนี้ต้องการสื่อเนื้อหาเพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้น
รายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆให้ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ CAAT
เว็บไซต์ A Pilot Club ไม่ได้ติดตามข้อมูลเพื่ออัพเดต
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2563)