Baggage กระเป๋าขึ้นเครื่อง กับ กระเป๋าเช็คอิน ต่างกันอย่างไร

ความยืดหยุ่นในการพกพาสัมภาระของสายการบิน (Airline baggage allowance) หมายถึงกฎเกณฑ์และข้อจำกัดที่เฉพาะเจาะจงโดยสายการบินเพื่อกำหนดขนาด น้ำหนัก และจำนวนกระเป๋าที่ผู้โดยสารได้รับอนุญาตให้พกพาหรือจัดส่งระหว่างการเดินทางทางอากาศ ข้อกำหนดเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายการบิน ประเภทตั๋วที่ใช้ จุดหมายปลายทาง และชั้นเดินทาง นี่คือบางข้อสำคัญในการพิจารณาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การพกพาสัมภาระของสายการบิน: กระเป๋าโดยสารในเครื่อง (Carry-on Baggage): ส่วนใหญ่สายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารพกพาจำนวนกระเป๋าหรือสิ่งของบางอย่างขึ้นเครื่องไปกับตนเองในเครื่องบิน โดยบางครั้งนี้อาจรวมถึงของส่วนบุคคลขนาดเล็กหรือกระเป๋าขนาดใหญ่ขึ้นที่เรียกว่ากระเป๋าโดยสาร สายการบินจะกำหนดขนาดสูงสุดและน้ำหนักสูงสุดของกระเป๋าเหล่านี้โดยทั่วไป […]