Aviation A-Z ศัพท์การบิน B Bravo

Baggage หมายถึง  ถุง เป้ หรือกระเป๋า โดยมีการแบ่งแยกประเภทออกไปเป็น hand baggage หรือ carry-on baggage หรือบางทีก็ใช้ว่า cabin baggage หรือบางทีก็ใช้กันว่า hand carry หมายถึง […]