เครื่องบินราคาเท่าไหร่

ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้เห็นภาพเปรียบระหว่างรุ่นต่อรุ่น ใช้อ้างอิงราคาซื้อขายไม่ได้ ราคาเครื่องบินขึ้นอยู่กับ options ในการซื้อขายและการต่อรองราคาของแต่ละบริษัท