นักบินโดนปลดหลังจากให้สาวเข้าห้อง

รวมทั้งนักบินอีกสองคน โดนลดขั้นและถูกห้ามบิน 12 เดือน
แอร์โฮสเตสบนไฟล์ทก็โดนด้วย 12 เดือน
หัวหน้านักบินโดนปลดจากตำแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงของสายการบินโดนด้วยทั้งหมดและโดนตัดเงินเดือน 3 เดือน

Safety and Security

Security กับ Safety นั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแทบจะตลอดเวลา หากแปลตรงตัวตามหลักภาษา คำว่า Security แปลว่า การรักษาความปลอดภัย ขยายความได้อีกว่า เป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุหรือทำให้ความปลอดภัยถูกลดทอนลง หรือเป็นมาตรการที่ต้องการเพิ่มการกำกับดูแลและเฝ้าระวังมิให้เกิดข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินในระหว่างการเดินทาง ถึงแม้ว่าเที่ยวบินในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นเที่ยวบินสั้นๆใช้เวลาเดินทางไม่นานนัก  แต่มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารไม่ได้ลดหรือหดสั้นลงไปด้วย  ที่ผ่านมามีบ้างที่ผู้โดยสารอาจไม่เข้าใจเจตนาของพนักงานในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ  วันนี้ผมจึงขออธิบายหลายๆเหตุการณ์ให้เข้าใจตรงกันครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรและมีผลกระทบกับท่านอย่างไร การควบคุมและจัดการด้านความปลอดภัยนั้นเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันของหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานหรือพนักงานของสายการบิน […]