Lao Tzu

The journey of a thousand miles begins with one step. Lao Tzu เป้าหมายของเรานั้นจะอยู่ไกลสักเพียงไหนไม่สำคัญบางคนอาจมีเป้าหมายระยะสั้น บางคนอาจมีเป้าหมายระยะกลางทุก ๆ หนทางเดินต้องเริ่มต้นด้วย ก้าวที่หนึ่ง พันลี้ […]