GA Safety Statistics

มาดูตัวเลขอุบัติเหตุของ General Aviation ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากัน  รอบ 10 ปีของการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต จากปี 2010 ถึงปี2019 เฉพาะของ General Aviation นะครับ ไม่เกี่ยวกับ commercial airlinesสถิติการเกิดอุบัติเหตุเมื่อมีการเก็บข้อมูลแล้วก็จะนำมาเปรียบเทียบและหาแนวทางกำหนดหรือตั้งกรอบเพื่อส่งเสริมให้ตัวเลขอัตราการเกิดอุบัติเหตุนั้นลดลง จะเป็น […]