Alice เครื่องบินไฟฟ้า ขึ้นบินครั้งแรกแล้ว

27Sep2022 Alice เป็นเครื่องบินที่ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนๆ ไม่พึ่งพาการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง fossil fuel ใดๆเลย การพัฒนาเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเป็นก้าวสำคัญหนึ่งที่ต้องการให้ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงตามกระบวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Alice ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ Zero Emission นับเป็นก้าวสำคัญทางการบิน อลิซเป็นเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ไม่พึ่งพาการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สามารถบินได้ไกลถึง 250 NM […]