ในวันที่เครื่องบินไม่ได้อยู่บนฟ้า

การคิดหรือพิจารณาค่าใช้จ่ายของสายการบินนั้นมีวิธีคิดหรือแบ่งกลุ่มค่าใช้จ่ายได้หลายแบบหลายวิธีแล้วแต่หลักเกณฑ์หรือเป้าหมายของการพิจารณางบการเงินว่าต้องการให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพตามที่เราตั้งเป้าหมายอย่างไร จริงๆแล้วจะมีวิธี grouping ค่าใช้จ่ายหลายแบบครับ ผมขอยกตัวอย่างการคิดค่าใช้จ่ายของสายการบินโดยการแบ่งกลุ่มค่าใช้จ่ายตาม ฟังก์ชั่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจภาพของกิจกรรมต่างๆของสายการบินกันก่อน Aircraft operating costs – หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการที่เครื่องบินทำการบิน ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและช่าง Aircraft servicing costs […]