Altimeter, Altitude

Altimeter, Altitude and Altimeter setting รู้หรือไม่ว่า เครื่องบินวัดระดับความสูงอย่างไร เครื่องบินวัดระดับความสูงด้วยเครื่องมือหรือเครื่องวัดความสูงที่เรียกว่า “Altimeter” Altimeter จะวัดค่าระดับความสูงโดยการวัดค่าความกดอากาศ (atmospheric pressure) atmospheric pressure หรือ ความกดอากาศ คือ […]