Organizational Culture หรือ วัฒนธรรมองค์กร นั้นเป็นเรื่องที่มักไม่ค่อยมีการพูดถึงเท่าไหร่นัก แต่ในมุมของด้านการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (ไม่ว่าองค์กรไหนก็ตาม ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นธุรกิจการบินเท่านั้น) วัฒนธรรมองค์กร นั้นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ขึ้นอยู่กับว่าต้องการขับเคลื่อนไปในทิศทางใด

วัฒนธรรมองค์กร คือพฤติกรรมที่ทำหรือปฎิบัติรวมถึงความคิดและแนวคิดที่ทำและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันของคนในองค์กร พฤติกรรมเหล่านั้นสืบเนื่องมาจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและนำมาปฎิบัติในแบบเดียวกันจนกลายเป็นธรรมเนียมขององค์กรนั้นในที่สุด

วัฒนธรรมขององค์กรหนึ่งๆจะแบ่งเป็นสองส่วนเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในทะเลคือ

ส่วนที่มองเห็นเปรียบเสมือนน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ำกับ

ส่วนที่มองไม่เห็นซึ่งคือน้ำแข็งในส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำ 

ซึ่งส่วนนี้มักจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าส่วนที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ 

ถ้าเปรียบเทียบกับการดำเนินการสายการบิน 

ส่วนของภูเขาน้ำแข็งที่ลอยเหนือผิวน้ำ ก็คือส่วนที่ผู้โดยสารสัมผัสได้ 

เช่น สภาพของเครื่องบินและการบริการผู้โดยสาร เรื่องที่ผู้โดยสารหรือคนทั่วไปมองเห็น หรือสิ่งที่สัมผัสได้จากบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรนั้น

ในส่วนของภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำก็เปรียบเสมือนการทำงานที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก่อนที่จะปล่อยให้เครื่องบินหรือเที่ยวบินใดๆออกมาทำการบินนั่นเอง คนที่อยู่ภายในองค์กรจะมองเห็น (ถ้าพิจารณาและวิเคราะห์อย่างเป็นธรรม) สิ่งที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติและคิดต่อการทำงานในที่นั้นๆ

วัฒนธรรมองค์กร มีทั้งวัฒนธรรมที่ดี และวัฒนธรรมที่ไม่ดี

หากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง บ่มเพาะวัฒนธรรมไม่ดีงามต่อจรรยาบรรณในการบริหารงานของธุรกิจนั้น วันหนึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นจะทำลายองค์กรให้เสียหายในที่สุด และหากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยหรือชีวิตของคนที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว ความสูญเสียที่ตามมาคือ อุบัติเหตุที่ทำให้มีคนเสียชีวิต

การบ่มเพาะวัฒนธรรม แย่ๆ จะถูกแก้ไขได้อย่างไร

หลักการทั่วไป คือ การตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ การ audit จะเป็น internal audit หรือ external audit ก็แล้วแต่ ทั้งสองแบบนั้นมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบว่ามีอะไรบกพร่อง ไม่ปฏิบัติ ไม่เป็นไปตาม กฏ กติกา และระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้หรือไม่

หากจงใจปกปิด ซุกใต้พรม หรือ กลบเกลื่อนปัญหา แน่นอนว่า การ audit อาจไม่สามารถตรวจพบ (ถ้าไม่ละเอียดพอ) การ audit ก็ไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาอะไร องค์กรเหล่านั้น ก็จะดำเนินการบ่มเพาะวัฒนธรรมที่ไม่ดีเอาไว้ มันจะแฝงตัวอยู่ต่อไปและพอกพูนขึ้นจนวันหนึ่ง มันก็จะเป็นผู้พังทลายองค์กรนั้นลงเพราะขาดการปรับเปลี่ยน

หากวัฒนธรรมนั้นไม่ได้แย่ แน่นอนมันย่อมมีผลดี และหากสามารถพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมที่ดีได้ (คนทุกคนคิดแบบเดียวกัน) องค์กรย่อมเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ช่องยูทูปกัปตันโสภณ

สอบสัมภาษณ์ สมัครสอบนักบิน