The journey of a thousand miles begins with one step.

Lao Tzu

เป้าหมายของเรานั้นจะอยู่ไกลสักเพียงไหนไม่สำคัญ
บางคนอาจมีเป้าหมายระยะสั้น บางคนอาจมีเป้าหมายระยะกลาง
ทุก ๆ หนทางเดินต้องเริ่มต้นด้วย ก้าวที่หนึ่ง

พันลี้ หมื่นลี้ แสนลี้ ก็ต้องเริ่มต้นเหมือน ๆ กันคือ “ก้าวแรก”

เราเริ่มต้น ก้าว กันแล้วหรือยัง