ความปลอดภัยของการบินและความมั่นคงของการบินเป็นปัจจัยที่สำคัญในอุตสาหกรรมการบิน แต่มีการให้ความสำคัญกับด้านต่าง ๆ เพื่อให้รองรับการเป็นไปอย่างปลอดภัยของผู้โดยสาร ลูกเรือน และเครื่องบิน

ความปลอดภัยของการบิน Flight Safety: ความปลอดภัยของการบินมีความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการบิน มันรวมถึงมาตรการและขั้นตอนที่นำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบิน ต่อไปนี้คือองค์ประกอบสำคัญของความปลอดภัยของการบิน:

 1. การบำรุงรักษาเครื่องบิน: ตรวจสอบและการบำรุงรักษาที่สม่ำเสมอตามตารางเพื่อให้เครื่องบินสามารถใช้งานได้ตามเกณฑ์ความพร้อมใช้งาน
 2. การฝึกอบรมของนักบิน: โปรแกรมการฝึกอบรมที่ถูกต้องสำหรับนักบินเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถในการจัดการสถานการณ์การบินที่ต่าง ๆ และสถานการณ์ฉุกเฉิน
 3. การควบคุมการจราจรทางอากาศ: ระบบการบริหารจราจรทางอากาศที่มีประสิทธิภาพและขั้นตอนการทำงานเพื่อป้องกันการชนกันและให้ความปลอดภัยในการบิน
 4. การตรวจสอบสภาพอากาศ: การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุสิ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินงานของการบิน
 5. กฎระเบียบความปลอดภัย: ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการบินที่กำหนดโดยหน่วยงานการบินแห่งชาติและนานาชาติเพื่อให้การบินปลอดภัย
 6. ระบบการจัดการความปลอดภัย (SMS): การใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยอย่างครอบคลุมซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงอย่างรุนแรง การรายงานความปลอดภัย และการพัฒนาต่อเนื่อง

ความมั่นคงของการบิน Flight Security: ในทางกลับกันความมั่นคงของการบินเน้นไปที่การป้องกันการแทรกแซงที่ผิดกฎหมาย เช่นการจี้ครองเครื่องบิน การทำลายล้าง หรือการก่อการร้าย วัตถุประสงค์หลักคือป้องกันการเข้าถึงเครื่องบิน สนามบิน และสถานที่การบินโดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อไปนี้คือส่วนที่สำคัญของความมั่นคงของการบิน:

 1. การควบคุมการเข้าถึง: การดำเนินการควบคุมการเข้าถึงที่เข้มงวดเพื่อปกป้องเครื่องบิน สนามบิน และพื้นที่ที่ถูกจำกัดจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 2. การตรวจสอบผู้โดยสาร ใบอนุญาตและกระเป๋าเดินทาง: กระบวนการตรวจสอบที่ละเอียดของผู้โดยสารรวมถึงการใช้เครื่องมือตรวจสอบโลหะ แสกนเอกสารการเดินทาง และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อตรวจหาวัตถุที่ห้ามหรือภัยคุกคามในกระเป๋าเดินทาง
 1. บุคลากรด้านความมั่นคง: บุคลากรด้านความมั่นคงที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อความเข้าใจในการตรวจสอบและการระงับการทำร้ายอาชีพในสนามบินและบนเครื่องบิน
 2. การตรวจความมั่นคง: การตรวจสอบพื้นที่ที่สำคัญในสนามบิน รวมถึงระบบกล้องวงจรปิด ระบบระบายความร้อน ระบบรักษาความปลอดภัยของทางเดิน และอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุต้องห้าม
 3. กฎระเบียบความมั่นคง: การปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการป้องกันซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานการบินและรัฐบาลเพื่อให้มีมาตรการความมั่นคงที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมการบิน
 4. เทคโนโลยีความมั่นคง: การใช้เทคโนโลยีความมั่นคงที่ล้ำสมัย เช่น กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัยชนิดต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างระดับความมั่นคงให้สูงขึ้น

การปฏิบัติตามความปลอดภัยของการบินและความมั่นคงของการบินเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมการบินและมีบทบาทร่วมกันในการให้บริการการเดินทางทางอากาศที่ปลอดภัยและมั่นคง

Flight safety and flight security are both crucial aspects of the aviation industry, but they focus on different aspects of ensuring the well-being of passengers, crew, and aircraft.

Flight Safety: Flight safety primarily concerns the prevention of accidents and incidents during flight operations. It encompasses various measures and procedures implemented to minimize the risks associated with flying. Here are some key elements of flight safety:

 1. Aircraft Maintenance: Regular inspections, maintenance, and adherence to maintenance schedules to ensure the airworthiness of the aircraft.
 2. Pilot Training: Thorough training programs for pilots to develop their skills, knowledge, and decision-making abilities to handle various flight situations and emergencies.
 3. Air Traffic Control: Efficient air traffic management systems and procedures to prevent collisions and ensure safe separation of aircraft.
 4. Weather Monitoring: Continuous monitoring and analysis of weather conditions to identify potential hazards and mitigate their impact on flight operations.
 5. Safety Regulations: Compliance with aviation regulations and standards set by national and international aviation authorities to ensure safe operations.
 6. Safety Management Systems (SMS): Implementation of comprehensive safety management systems that involve proactive risk assessment, safety reporting, and continuous improvement.

Flight Security: Flight security, on the other hand, focuses on protecting aviation from acts of unlawful interference, such as hijackings, sabotage, or terrorism. The primary objective is to prevent any unauthorized access to aircraft, airports, and aviation facilities. Here are some key aspects of flight security:

 1. Access Control: Implementing stringent access control measures to secure airports, aircraft, and restricted areas from unauthorized individuals.
 2. Passenger and Baggage Screening: Thorough screening procedures, including the use of metal detectors, X-ray machines, and other technologies, to detect prohibited items or threats in passenger belongings.
 3. Security Personnel: Trained security personnel stationed at airports and on board aircraft to deter and respond to any security threats effectively.
 4. Security Checks: Background checks and vetting procedures for airport employees, airline staff, and passengers to identify any potential security risks.
 5. Security Regulations: Implementation of security regulations and protocols set by aviation authorities to standardize security measures across the industry.
 6. Security Technology: Utilizing advanced security technologies, such as surveillance cameras, biometric identification systems, and explosive detection devices, to enhance security levels.

While flight safety focuses on preventing accidents and ensuring the safe operation of aircraft, flight security emphasizes protecting aviation from deliberate acts of unlawful interference. Both flight safety and flight security are integral parts of the aviation industry and work in tandem to provide a safe and secure environment for air travel.

Safety Training of Turkish Airlines, Sam Chui.
เป็นวีดีโอที่บันทึกการฝึกทบทวนประจำปีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินเตอกีสแอร์ไลน์ (cabin attendant หรือ cabin crew หมายถึง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน)

ในการฝึกของสายการบิน Turkish airlines นั้นถือว่าทำอย่างสมจริงและมีรายละเอียดในการฝึกทบทวนที่ดีมาก
ดูไว้ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ บนเครื่องบินครับ วิดีโอจากช่อง Sam Chui