SARPs 

ย่อมาจากคำว่า Standards and Recommended Practices เป็นคำที่ใช้ใน ICAO Annex เพื่อระบุมาตรฐานของเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้แต่ละประเทศกำกับดูแลสายการบินของตน พร้อมทั้งมีคำแนะนำที่จะเป็นการเพิ่มมาตรฐานให้สูงขึ้นอีกด้วย

คำว่า standard หมายความว่า ข้อกำหนดหรือข้อจำกัดนั้นๆ จะต้องปฏิบัติตามทั้งหมด ส่วนคำว่า recommended นั้นคือ คำแนะนำให้กำหนดเพิ่มเติมหรืออยากปฏิบัติตาม แต่จะไม่ปฏิบัติตามนั้นก็ได้

Seat

คือ ที่นั่ง ซึ่งมีการจำแนกประเภทของที่นั่งออกเป็นหลายแบบ อาทิเช่น window seat หมายถึง เก้าอี้นั่งของผู้โดยสารที่อยู่ติดหน้าต่าง aisle seat คือ เก้าอี้นั่งของผู้โดยสารที่อยู่ริมทางเดิน exit seat อันนี้สำคัญ เพราะเป็นเก้าอี้นั่งที่อยู่บริเวณทางออกฉุกเฉิน ที่ว่าสำคัญเพราะว่า exit Seat นั้นมีข้อจำกัดว่า ห้ามผู้โดยสารบางประเภทนั่งที่นั่งเหล่านั้น เช่น เด็ก คนชรา ผู้พิการหรือคนที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ คนท้อง นักบวช เป็นต้น

Security

หมายถึง มาตรการรักษาความปลอดภัย บางทีก็แปลว่า ความมั่นคง (อ่านแล้วก็ดูไม่ค่อยจะสื่อให้เข้าใจมากเท่าไหร่นัก) คำว่า security นั้นหมายถึง มาตรการรักษาการหรือการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สมควร หรือไม่อยากให้เกิดขึ้น หรือเหตุการณ์ที่ทำให้มีโอกาสเกิดความเสี่ยงที่จะเป็นภัยคุกคามต่อการบินได้ เป็นต้น (ดูคำว่า AVSEC)

SID

Standard Instrument Departure Route เป็นเส้นทางทำการบินสำหรับวิ่งขึ้นจากสนามบินที่ได้กำหนดไว้โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ของประเทศไทยเราก็จะเป็น CAAT ที่เป็นผู้อนุมัติให้ใช้งานแต่ละเส้นทาง) และประกาศให้ทุกสายการบินรับทราบผ่าน AIP (Aeronautical Information Publication) สนามบินต่าง ๆ อาจจะมี SID หลายเส้นทาง เพื่อที่จะนำเครื่องบินไต่ระดับความสูงเข้าไปสู่เส้นทางการบิน (airways) และเพื่อบินระดับไปที่สนามบินปลายทาง (ดูคำว่า STAR)

Sierra

เป็นการออกเสียงเพื่อติดต่อวิทยุ ตามมาตรฐาน International Radiotelephony Spelling Alphabet ซึ่งหมายถึง ตัวอักษร S (ดูคำว่า Alfa)

SIGMET Chart 

ย่อ ๆ มาจาก Significant Meteorological Weather Chart ซึ่งเป็นแผนผังสภาพอากาศที่จัดทำขึ้นมาโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน SIGMET จะบอกลักษณะอากาศที่สำคัญๆ เช่น สภาพของเมฆ ลักษณะความกดอากาศ เส้นทางของลม jet stream พายุไต้ฝุ่น ภูเขาไฟระเบิด บริเวณที่มีอากาศแปรปรวน และบริเวณที่มีสภาพอากาศที่มีอากาศเย็นจัดอาจมีโอกาสเกิดน้ำแข็งเกาะเครื่องบินได้ เป็นต้น

Slide/Raft

คำว่า slide นั้นหมายถึง ทางเลื่อนที่ใช้ไถลตัวลงมาจากเครื่องบินเวลาที่จำเป็นต้องอพยพ ในบางครั้งเราจะเห็นคำว่า raft ตามติดมากับคำว่า slide ด้วย เข่น slide/raft นั่นหมายถึงว่า slide ตัวนี้นั้นสามารถปลดออกจากเครื่องบินแล้วนำมาลอยเป็นแพยางเพื่อบรรทุกผู้โดยสารเอาไว้รอการช่วยเหลือเมื่อจะต้องอพยพลงน้ำ

SMS

Safety Management System ระบบบริหารความปลอดภัยในการปฏิบัติการ ตาม ICAO Annex 19 ซึ่งบัญญัติรายละเอียดต่าง ๆ เอาไว้ 4 ด้าน

ได้แก่ Safety Policy and Objective, Safety Risk Assessment, Safety Assurance และ Safety Promotion (เรื่องนี้ผมเขียนรายละเอียดทั้ง 4 ด้านไว้คร่าว ๆ ในหนังสือ A Pilot Part II)

SOP

SOP ย่อมาจาก Standard Operating Procedure  เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นเหมือนคู่มือให้ดำเนินการตามลำดับเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน

Spoilers 

เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านบนของปีกเครื่องบินทั้งสองข้าง ส่วนใหญ่ spoiler จะมีข้างละหลายแผ่นและมักจะทำงานทีละมากกว่า 1 แผ่น คำว่า spoiler จึงมักจะเติมตัว s เข้าไปด้วย สำหรับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่นั้น spoilers จะถูกออกแบบมาโดยมีโครงสร้างที่แข็งแรงและเป็นส่วนที่ทำงานเสริมร่วมกับ aileron คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับเลี้ยวของเครื่องบิน 

หลักการของ spoilers คือ การกระดกขึ้นเพื่อที่จะทำให้เกิดแรงต้านขึ้นเหนือปีกด้านบน ซึ่งเท่ากับเป็นการทำให้สูญเสียแรงยก (lift) ที่ปีก (สร้างแรงกลับด้าน) ปีกด้านที่ spoilers กระดกขึ้นนั้นก็จะถูกกดลงทำให้เกิดการเอียงของเครื่องบิน เป็นต้น ถ้า spoilers ข้างไหนกระดกขึ้น อีกข้างก็จะแนบสนิทอยู่กับปีก การใช้งาน spoiler เพื่อช่วยบังคับเลี้ยวเราเรียกว่า roll spoilers

แต่ถ้านักบินต้องการสั่งให้ spoiler ที่อยู่เหนือปีกทั้งสองข้างกางออกมาพร้อม ๆ กัน อันนี้เราเรียกว่า speedbrake คือ การกางออกเพื่อที่จะลดประสิทธิภาพของแรงยกของเครื่องบินโดยการสร้างแรงต้านเหนือปีก จึงเสมือนกับว่าเป็นการลดความเร็วของเครื่องบินลง (ด้วยแรงของเครื่องยนต์หรือมุมปะทะของ
เครื่องบินเท่าเดิม)

spoiler จะถูกใช้งานตอนลงสนามด้วยเพื่อที่จะทำให้เครื่อง-บินกดน้ำหนักลงที่ล้อและเป็นการช่วยลดความเร็วของเครื่องบินด้วย spoiler เมื่อถูกใช้ในกรณีนี้จะเรียกว่า ground spoiler 

STAR

Standard Arrival Route เป็นเส้นทางบินเพื่อลดระดับเข้าสู่สนามบินในการลงจอด สนามบินแต่ละแห่งอาจจะมี STAR หลายเส้นทางหรืออาจจะไม่มี STAR เลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่องบินที่บินเข้าออกและเรื่องของความซับซ้อนของพื้นที่โดยรอบสนามบินด้วย บางสนามบินที่ไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไรอาจจะไม่มี STAR เลยก็ได้

Stall

คำว่า stall นั้นหมายถึงการที่เครื่องบินไม่เกาะอากาศ แรงยกที่ปีกไม่สัมพันธ์กับน้ำหนักตัว การ stall สามารถเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุตั้งแต่การที่เครื่องบินมีความเร็วน้อยเกินไป หรือมุมเงยและการเอียงปีกมีองศามากเกินไป หรือไม่มีความสัมพันธ์กับความเร็วจนทำให้แรงยกตัวนั้นต่ำลงจนเป็นเหตุให้เครื่องบินไม่เกาะอากาศ

หนังสือรวบรวมคำศัพท์ทางการบิน Aviation A-Z สั่งซื้อทาง Shopee

Stabilizer

 ส่วนหางของเครื่องบินที่มีลักษณะเหมือนปีกแต่มีขนาด
เล็กกว่า ส่วนนี้เรียกว่า “Horizontal Stabilizer”
สำหรับส่วนที่เหมือนปีกครึ่งเดียวและวางในแนวตั้งนั้นเรียกว่า “Vertical Stabilizer” 

Steward 

ใช้ทับศัพท์ในภาษาไทยเราอ่านว่า สจ๊วต คำว่า steward นั้นเป็นคำกลาง ๆ หมายถึง พนักงานบริการ แต่สำหรับบนเครื่องบินก็จะเติมคำว่า air เข้าไปเป็น air steward โดยหมายถึง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นผู้ชาย และ stewardess หมายถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นผู้หญิง หรือ บางทีเราจะคุ้นเคยกับคำว่า air hostess มากกว่า

การใช้คำว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน นั้นไม่ค่อยสื่อถึงวัตถุประสงหลักของการปฏิบัติหน้าที่เท่าไหร่นัก คำแบบเป็นทางการภาษาอังกฤษจึงมักใช้คำว่า flight attendant มากกว่า (ดูคำว่า Cabin Crew)

Stick Shaker 

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เตือนว่าเครื่องบินกำลังจะเกิดภาวะที่ไม่เกาะ
อากาศ (แรงยกน้อยกว่าน้ำหนักตัว) หรือเกิดการ stall นั่นเอง เครื่องบินที่มี control column หากเครื่องบินบินด้วยความเร็วที่ต่ำเกินไป มีโอกาสที่เครื่องบินจะไม่เกาะอากาศ เจ้าตัว stick shaker ที่ติดอยู่บริเวณฐานของ control column นี้จะทำงานด้วยการสั่น ๆ ๆ ๆ เพื่อบอกเตือนให้นักบินรู้ว่าเครื่องบินกำลังจะเข้าภาวะ stall แล้ว ให้นักบินรีบทำการแก้ไขก่อนที่จะเกิดการ stall เป็นต้น

ช่องยูทูปกัปตันโสภณ

สอบสัมภาษณ์ สมัครสอบนักบิน