QAR

ย่อมาจากคำว่า Quick Access Recorder ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องบินเพื่อใช้ในการที่จะดึงข้อมูลดิบทางการบิน (raw flight data) ที่ได้ทำการบันทึกไว้ระหว่างทำการบิน เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลออกมาได้เร็วและไม่ต้องไปดึงจาก Digital Flight Data Recorder (DFDR) โดยตรง

ข้อมูล raw data จาก QAR นั้นจะต้องนำมาเข้าโปรแกรมในการแปลผลข้อมูลเฉพาะทางก่อนที่จะถูกนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางการบินเรื่องของ FDA/FDM หรือข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องบิน เป็นต้น

QRH

Quick Reference Handbook ซึ่งหมายถึง คู่มือที่ต้องใช้ประจำบ่อย ๆ เวลาที่ทำการบิน ข้อมูลที่อยู่ใน QRH นั้นคือ ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น ข้อมูลวิธีการแก้ปัญหาขัดข้องของระบบ ใน QRH จะเขียนเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้นักบินอ่านและค่อย ๆ ทำการปรับตั้งตัวควบคุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทีละข้อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะจบกระบวนการ เราเรียกส่วนนี้ว่า malfunction checklist 

นอกจากนั้นใน QRH ก็จะมีเรื่องของการคำนวณข้อมูลเรื่อง performance ของเครื่องบิน การคำนวณน้ำหนักและระยะทางที่จะต้องใช้ในการวิ่งขึ้นหรือลงสนาม การใช้ระบบเบรก และข้อมูลที่จำเป็นเวลาที่มีความผิดพลาดของระบบใด ๆ เกิดขึ้น เป็นต้น

QMS

Quality Management System เป็นระบบบริหารคุณภาพในการปฏิบัติการ ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่บังคับใช้กับสายการบิน และแผนการดำเนินการตรวจสอบและระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ

Quebec

เป็นการออกเสียงเพื่อติดต่อวิทยุ ตามมาตรฐาน International Radiotelephony Spelling Alphabet ซึ่งหมายถึง ตัวอักษร Q (ดูคำว่า Alfa)

ช่องยูทูปกัปตันโสภณ

สอบสัมภาษณ์ สมัครสอบนักบิน