OAT

Outside Air Temperature หมายถึงอุณหภูมิของอากาศภายนอกเครื่องบิน

OEM

Original Equipment Manufacturer หมายถึง อุปกรณ์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่เป็นผู้ให้กำเนิดต้นฉบับของอุปกรณ์นั้น ตั้งแต่ เครื่องบิน เครื่องยนต์ หรือชิ้นส่วนใด ๆ ที่เป็นส่วนประกอบ ประมาณว่าเป็นของที่ทำมาโดยผู้ให้กำเนิด (เป็นต้นแบบหรือต้นฉบับของอุปกรณ์นั้น ๆ) IATA ให้ความหมายของคำว่า OEM ไว้ดังนี้

The original manufacturer of any hardware component or sub-component, including aircraft, aircraft engines, aircraft components and other equipment used in operations 

Oil 

หมายถึง น้ำมันหล่อลื่น engine oil ก็หมายถึง สารหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์ ต่างจาก fuel ที่หมายถึง น้ำมันเชื้อเพลิง ถ้าเทียบกับรถยนต์ที่เราใช้ oil ก็คือน้ำมันเครื่อง ส่วน fuel ก็คือน้ำมันที่เราเติมที่ปั๊มน้ำมัน

OM

Operation Manual หมายถึง คู่มือปฏิบัติการ เป็นหนังสือที่รวมรวบข้อมูลความรู้และวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นเหมือนเอกสารที่เอาไว้ใช้กำกับการปฏิบัติการนั่นเอง OM สำหรับการบินจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

Operation Manual Part A (OM-A) เป็นเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการบินแต่เป็นเล่มหลักที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดต่าง ๆ คุณสมบัติและวิธีการปฏิบัติ

Operation Manual Part B (OM-B) จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องบิน ถ้ามีหลายแบบ ก็จะต้องมีคู่มือนี้เฉพาะแบบเครื่องบินนั้น ๆ ด้วย

Operation Manual Part C (OM-C) เป็น route information หรือข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการบินต่าง ๆ รวมถึงกฏการบิน ข้อมูลน่านฟ้า แผนที่เส้นทางบิน สนามบินและอื่น ๆ 

Operation Manual Part D (OM-D) เป็นคู่มือการฝึก ทั้งในส่วนของนักบินและพนักงานอำนวยการบิน (flight dispatcher)

Oscar 

เป็นการออกเสียงเพื่อติดต่อวิทยุ ตามมาตรฐาน International Radiotelephony Spelling Alphabet ซึ่งหมายถึง ตัวอักษร O (ดูคำว่า Alfa)

Oxygen Generator (Chemical)

หมายถึง อุปกรณ์ที่บรรจุสารเคมีที่จะทำการผลิตออกซิเจนออกมาให้ผู้โดยสารและลูกเรือใช้งานในเวลาฉุกเฉิน โดยที่ผู้โดยสารจะต้องกระตุกหน้ากากออกซิเจนเพื่อให้ตัว chemical oxygen generator นั้นทำงาน ปกติตัว oxygen generator นั้นจะถูกยึดติดไว้ในผนังเหนือที่นั่ง ตัว oxygen generator นั้นเมื่อมีการทำปฏิกิริยาของสารเคมีแล้วจะทำให้เกิดความร้อนสูง เพราะฉะนั้นห้ามจับหรือสัมผัสบรรจุภัณฑ์เด็ดขาด อ่านคำจำกัดความจาก IATA เข้าใจง่ายดีครับ

Oxygen Generator is a device containing chemicals that, on activation, releases oxygen.  

ช่องยูทูปกัปตันโสภณ

สอบสัมภาษณ์ สมัครสอบนักบิน