IATA

ย่อมาจาก International Air Transport Association เป็นสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรกลางที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานราชการหรือประเทศใด ๆ ซึ่งมีสมาชิกเป็น airline หรือ ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ โดยการที่จะสามารถเข้าเป็นสมาชิกของ IATA ได้นั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยที่เรียกว่า IOSA (IATA Operations Safety Audit)

IATA นั้นมีบทบาทสำคัญในด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานของสมาชิกที่มีทั้งที่เป็นสายการบินต่าง ๆ และผู้ให้บริการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทางอากาศที่เรียกรวม ๆ ว่า service providers ไม่ว่าจะเป็นการบริการภาคพื้น หรือที่โดดเด่นที่สุดของ IATA คือ มาตรฐานด้านการขนส่งสินค้าอันตราย หรือ dangerous Goods ซึ่งมีคู่มือกำกับการทำงานด้านการขนส่งสินค้าอันตรายที่เป็นการกำกับมาตรฐานการปฎิบัติงานแก่สายการบินที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ICAO

ย่อมาจาก International Civil Aviation Organization หรือ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

ICAO เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งของ United Nation (UN) โดยมีสมาชิกเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการบินพลเรือนเรียกรวม ๆ ว่า CAA (Civil Aviation Authority) จากประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ UN ที่มีอยู่ประมาณ 190 ประเทศ

ICAO มีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ ของสายการบิน โดยออกข้อกำหนดด้านการบินพลเรือนให้แต่ละประเทศปฏิบัติตาม คือ Annex ทั้ง 19 annex ซึ่งจะเป็นต้นแบบเพื่อใช้จัดทำคู่มือแนะนำการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องให้แก่สายการบินในประเทศของตนตาม guidance material ที่ ICAO ได้จัดทำขึ้นมา

IFALPA

The International Federation of Air Line Pilots’ Associations คือ สมาพันธ์นักบินนานาชาติ ซึ่งมีบทบาทในแง่ของวิชาการต่างๆทางด้านการบินและการพัฒนาวิชาชีพนักบินในระดับสากล (ดูคำว่า THAIPA)

IFE

ย่อมาจากคำว่า Inflight Entertainment ซึ่งหมายถึง อุปกรณ์ให้ความบันเทิงแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน

IFR

Instrument Flight Rule เป็นการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินเพียงอย่างเดียวโดยไม่จำเป็นต้องมองภายนอกเครื่องบินเพื่อที่จะบังคับเครื่องบิน การที่จะบินด้วย instrument flight rule ได้ นักบินจะต้องผ่านการฝึกและการรับรองศักยภาพการบิน (instrument rating) ด้วย

IFSD

เป็นคำย่อมาจาก In-flight Shutdown หมายถึง การที่เครื่องยนต์เครื่องบินนั้นดับหรือสูญเสียกำลังไปในระหว่างที่บินอยู่บนอากาศ การดับเครื่องยนต์โดยนักบินจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ทำโดย checklist ก็จะนับเป็น in-flight shutdown ด้วย เช่นการเกิดการสั่นของเครื่องยนต์อย่างรุนแรงจนต้องทำการดับเครื่องยนต์เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการแตกออกเป็นเสี่ยง ๆ (engine separation)

ILS

Instrument Landing System เป็นระบบนำร่องเพื่อพาเครื่องบินลงสนาม ILS ติดตั้งอยู่ที่สนามบินและส่งสัญญาณวิทยุด้วยความถี่ของคลื่นที่ระบุไว้ โดยที่บนเครื่องบินจะมีตัวรับสัญญาณและแปลผลแสดงออกไปที่หน้าจอในห้องนักบิน เพื่อที่จะบังคับเครื่องบินให้เข้าสู่สนามบินได้อย่างแม่นยำ การบินลงสนามด้วย ILS นั้นมีความแม่นยำแบ่งออกเป็นหลายระดับ คือ ILS Cat I, Cat II, Cat III โดยที่ ILS CAT III นั้นจะมีความแม่นยำมากที่สุด และแบ่งระดับของ category นี้ย่อยออกไปอีกถึง 3 ระดับคือ

ILS CAT IIIA, CAT IIIB และ CAT IIIC การที่เครื่องบินจะบินลงสนามด้วย ILS แต่ละประเภทนั้น ทั้งเครื่องบินและ
สนามบินจะต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อม หอบังคับการบินและนักบินทั้งคู่ก็จะต้องได้รับการฝึกและตรวจสอบมาตรฐานก่อนที่จะสามารถทำการบินลงสนามได้

Incursion (Runway/Taxiway)

runway incursion คำว่า incursion หมายถึงการลุกล้ำเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น runway incursion ก็จะหมายถึงการที่เครื่องบินเข้าไปอยู่ในรันเวย์โดยที่ยังไม่ได้รับ clearance ให้เคลื่อนตัวเข้าไปในรันเวย์ หรือ taxiway incursion ก็มีความหมายเดียวกัน แต่มักเกิดจากการที่ taxi ผิดทางไม่ได้ไปตาม clearance ที่ทางหอบังคับการบินบอก การ taxi ผิดเส้นทางนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่าย เมื่อสนามบินมี taxiway ที่มีทางแยกเยอะ ๆ หรือมีป้ายบอกทางที่ไม่ชัดเจน รวมทั้งการที่นักบินนั้นไม่ได้ช่วยกันดูเส้นทางมัวแต่ห่วงทำเรื่องอื่นที่ไม่จำเป็น ก็จะมีโอกาสทำให้เกิด taxiway incursion ได้ง่าย

India 

เป็นการออกเสียงเพื่อติดต่อวิทยุ ตามมาตรฐาน International Radiotelephony Spelling Alphabet ซึ่งหมายถึง ตัวอักษร I (ดูคำว่า Alfa)

IOSA

ย่อมาจาก IATA Operation Safety Audit เป็นการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านการปฏิบัติการจาก IATA ผู้ที่จะได้รับ IOSA Certificate จะต้องผ่านการตรวจสอบการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยด้วยการ audit โดยตัวแทนควบคุมที่ได้รับการรับรองจาก IATA (AO: Audit Organization) ที่จะทำการตรวจทั้งด้านเอกสาร (documentation) และการปฏิบัติงาน (implementation) ว่าอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยที่ IATA กำหนดไว้หรือไม่

ISAGO

ย่อมาจาก IATA Safety Audit for Ground Operations คล้าย ๆ กับ IOSA แต่จะมีความเฉพาะเจาะจงไปที่การปฏิบัติการภาคพื้นทั้งหมด ISAGO Certificate จะเป็นใบรับรองที่แยกกันกับ IOSA แต่การที่จะได้รับรอง ISAGO ได้นั้นจะต้องผ่านและได้รับ IOSA Certificate มาก่อนแล้วเท่านั้น

ISARP

ย่อมาจาก IATA Standards and Recommendations Practices เป็นคำย่อที่วงการมาตรฐานการบินจะรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยเฉพาะสายการบินที่จะเข้ารับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านการปฏิบัติการจาก IATA ที่เรียกว่า IOSA (อ่านคำว่า IATA/IOSA)

ช่องยูทูปกัปตันโสภณ

สอบสัมภาษณ์ สมัครสอบนักบิน