Altimeter, Altitude and Altimeter setting

รู้หรือไม่ว่า เครื่องบินวัดระดับความสูงอย่างไร

เครื่องบินวัดระดับความสูงด้วยเครื่องมือหรือเครื่องวัดความสูงที่เรียกว่า “Altimeter”

Altimeter จะวัดค่าระดับความสูงโดยการวัดค่าความกดอากาศ (atmospheric pressure)

atmospheric pressure หรือ ความกดอากาศ คือ น้ำหนักของอากาศที่กดทับลงบนพื้นที่ขนาดหนึ่ง ปกติเรามักจะคุ้นเคยกับการวัดความดันเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ psi (pound per squre inch) แต่ในทางการบินหรือทางอุตุนิยมวิทยาจะใช้ค่าเป็น millibar

เครื่อง altimeter จึงเป็นการวัดความกดของอากาศโดยแสดงออกมาเป็นค่าความสูง(altitude) จากการเปรียบเทียบกับค่ากลางใด ๆ ค่าหนึ่งของความกดอากาศอ้างอิง

****ค่าที่ได้จาก altimeter จึงเป็นความสูงจากค่าความกดอากาศ (pressure altitude) ไม่ใช่ความสูงจริง ๆ ทางกายภาพที่เครื่องบินบินสูงจากพื้นโลก****

altimeter จึงต้องมีการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบโดยเครื่องบินที่บินอยู่ในบริเวณเดียวกันต้องตั้งค่า altimeter ด้วยตัวเลขเดียวกัน เพื่อให้ค่า altitude ที่อ่านออกมาแต่ละเครื่องแสดง pressure altitude จากการอ้างอิงที่จุดเดียวกัน

“แล้วจะเอาอะไรมาเป็นตัวเปรียบเทียบ?”

ใช้ ISA (International Standard Atmosphere) และ Local atmospheric pressure ครับ

เขียนแล้วมันยาวไปเรื่อย ไม่จบง่าย ๆ ครับ ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจไม่แปลกครับ

ลองอ่านบางส่วนของเอกสารจากบพ.ดูก่อนครับ

“การแก้ไขวิธีปฏิบัติ Altimeter Setting Procedures ของประเทศไทย กลุ่มการจราจรทางอากาศ สํานักมาตรฐานสนามบิน กรมการบินพลเรือน”

ในการปฏิบัติการบินของนักบิน ปัจจัยท่ีมีผลสําคัญอย่างย่ิงกับความปลอดภัยคือการที่นักบินต้องสามารถรู้ตําแหน่งในแนวดิ่ง (Vertical Position) หรือระดับ (Level) ของอากาศยานเปรียบเทียบกับภูมิประเทศ สิ่งกีดขวาง และอากาศยานลําอื่น เพื่อจะสามารถทําการบิน โดยรักษาระยะห่างท่ีปลอดภัยตามมาตรฐานได้ ดังนั้น อากาศยานที่ปฏิบัติการบินในพื้นที่ใกล้เคียงกันจะต้องมี ระบบการวัดตําแหน่งในแนวดิ่งที่ใกล้เคียงกัน และอากาศยานที่ปฏิบัติการบินในระดับใกล้กับภูมิประเทศหรือสิ่งกีดขวางจะต้องมีระบบการวัดตําแหน่งในแนวดิ่งท่ีจะสามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าระดับ (Elevation) ของภูมิประเทศหรือส่ิงกีดขวางได้ เพื่อให้นักบินสามารถรักษาระยะห่างในแนวดิ่ง (Vertical Separation) ที่ปลอดภัย ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง 
ระบบการวัดตําแหน่งในแนวดิ่งในทางการบินจะใช้อุปกรณ์เครื่องวัดความสูง (Altimeter) ซึ่งจะวัดความ ดันอากาศที่ระดับของอุปกรณ์เปรียบเทียบกับความดันอากาศค่าหนึ่งค่าใดซึ่งตั้งได้จาก Altimeter Setting Adjustment Knob โดยระบบการวัดตําแหน่งในแนวดิ่งท่ีใช้กันได้แก่

1.การวัดความดันอากาศเปรียบเทียบกับค่าความดันอากาศท่ีระดับนํ้าทะเล ณ พื้นท่ีนั้น (Atmospheric Pressure at Sea Level) เรียกว่า QNH ระดับของอากาศยานจะเรียกว่า ระยะสูง (Altitude)

2.การวัดความดันอากาศเปรียบเทียบกับค่าความดันอากาศมาตรฐานซึ่งเท่ากับ 1013.2hPa หรือ 29.92 in.Hg.เรียกว่า QNE ระดับของอากาศยานจะเรียกว่า ระดับบิน (Flight Level : FL)

3.การวัดความดันอากาศเปรียบเทียบกับค่าความดันอากาศท่ีค่าระดับเหนือพื้นดิน ณ พื้นท่ีน้ัน (Atmospheric Pressure at Field Elevation) เรียกว่า QFE ระดับของอากาศยานจะเรียกว่า ความสูง (Height)

นิยามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับความสูงของ ICAO จาก Doc 8168 

Altitude. The vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, measured 
from mean sea level (MSL).

Elevation. The vertical distance of a point or a level, on or affixed to the surface of the earth, measured from mean sea level.

Flight level (FL). A surface of constant atmospheric pressure which is related to a specific pressure datum, 1 013.2 hectopascals (hPa), and is separated from other such surfaces by specific pressure intervals.
Note 1.— A pressure type altimeter calibrated in accordance with the Standard Atmosphere: 
a) when set to a QNH altimeter setting, will indicate altitude;
b)  when set to a QFE altimeter setting, will indicate height above the QFE reference datum; and
c)  when set to a pressure of 1 013.2 hPa, may be used to indicate flight levels.

Note 2.— The terms “height” and “altitude”, used in Note 1 above, indicate altimetric rather than geometric heights and altitudes. 

Height. The vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, measured from a specified datum.

ตัวอย่างรูปเป็นการบิน Non-Precision Approach (วิธีการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินแบบหนึ่ง) เมื่อบินด้วยระดับความสูงที่แสดงอยู่บนเครื่องวัดในห้องนักบิน ที่อุณหภูมิต่างกัน ความสูงจริงที่สูงจากพื้นจะแตกต่างกัน นั่นเป็นเพราะผลกระทบเรื่องอุณหภูมิของอากาศที่ทำให้ค่าความสูงจริงนั้นผิดไปจากค่าที่แสดงอยู่ใน altimeter บนเครื่องบิน

เครื่องบินบินด้วยความสูงใน altimeter 2,500 ฟุต ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ความสูงที่สูงจริงจากพื้นจะเป็น 2,500 ฟุตพอดี

ถ้าขณะนั้นอุณภูมิ 30 องศาเซลเซียส ความสูงจริงจากพื้นดินจะสูงกว่า 2,500 ฟุต

ถ้าขณะนั้นอุณภูมิ 0 องศาเซลเซียส ความสูงจริงจากพื้นดินจะต่ำกว่า 2,500 ฟุต เพราะฉะนั้นเวลาที่บินไปสนามบินที่อุณหภูมิต่ำกว่ามาตรฐาน นักบินจะต้องทำการแก้ค่าความเพี้ยนของ altimeter ด้วย

หนังสือนักบินมีทั้งหมด 5 เล่ม

สั่งซื้อหนังสือผ่าน shopee https://shopee.co.th/apilotbook

ติดตาม A Pilot Club ได้ทาง
ยูทูปช่อง Captain Sopon https://www.youtube.com/c/SoponPhikanesuan
เฟสบุ๊ค https://wwwfacebook.com/apilotbook
เว็บไซต์ http://www.apilotclub.com/
เป็นเพื่อนกับเราทางไลน์ออฟฟิศเชียล https://lin.ee/BQyGDbK
ซื้อหนังสือ A Pilot Book ได้ที่ https://shopee.co.th/apilotbook