ทะเบียนอากาศยาน

Aircraft Registration 

เครื่องบินก็เหมือนรถยนต์ที่ต้องมีการระบุทะเบียนประจำแต่ละลำ เพื่อเป็นการแสดง “สัญชาติ” ของอากาศยานนั้น ตามประมวลกฏหมายของไทยผู้ที่จะยื่นขอจดทะเบียนอากาศยานในประเทศไทย จะต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทยด้วย หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองอากาศยานจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ แต่ต้องมี “สัญชาติไทย” ในการขอยื่นจดทะเบียนอากาศยานในประเทศไทย


ประเด็นเรื่อง “สัญชาติ” ของอากาศยานนั้น มีความสำคัญในแง่ของกฏหมายต่าง ๆ ที่จะเข้ามาบังคับใช้กับเครื่องบินหรืออากาศยานลำนั้น ๆ ตามมาอีกเป็นร้อย ๆ ข้อกำหนดและข้อบังคับ ทั้งจากประเทศที่เป็นสัญชาติเองและจากนานาประเทศที่เครื่องบินลำนั้นจะต้องบินผ่าน เอาเป็นว่า ผมต้องการสื่อถึงประเด็นว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เครื่องบินหรืออากาศยานลำไหนเป็นอากาศยานของประเทศใด

ICAO กำหนดไว้ตัวอักษรของเลขทะเบียนเพื่อแสดงสัญชาติของอากาศยานเอาไว้ เพื่อให้สามารถรู้ว่าเครื่องบินนั้นเป็นเครื่องบินที่จดทะเบียนสัญชาติที่ประเทศใด อย่างของไทยเรา จะเริ่มต้นเลขทะเบียนเครื่องบินด้วย “HS” เช่น HS-TGA ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาตของกรมการบินก็จะทราบทันทีว่าคือ เครื่องบิน Boeing 747-400 ของบริษัทการบินไทย และสามารถตรวจสอบประวัติการซ่อมบำรุง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินลำนั้นทั้งหมด


ถ้าทะเบียนเครื่องบินขึ้นต้นด้วย N หมายถึง สหรัฐอเมริกา, C หมายถึง Canada, A หมายถึง Austria, D หมายถึง Germany, G หมายถึง United Kingdom, JA หมายถึง Japan เป็นต้น