มาตรฐานการบินคืออะไร

เป็นเรื่องยากที่จะเขียนสรุปอย่างสั้นๆเพื่อที่จะอธิบายให้ครอบคลุมความหมายของคำว่า “มาตรฐานการบิน” หรือ “Flight Standards” ความเห็นส่วนตัวผม ถ้าจะพูดให้ง่ายเข้าไว้ ใช้ภาษาชาวบ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจ คำว่า “มาตรฐานของการบิน” หรือ “flight standards” นั้นเป็นคำกลาง ๆ ที่ใช้เพื่อบ่งบอกว่า การทำการบินนั้นอยู่ในกรอบอ้างอิงหนึ่งที่สากลบัญญัติหลักเกณฑ์เอาไว้ร่วมกัน (reference) หรือไม่

หากการกระทำหรือการปฏิบัติการใดๆ ไม่มีข้อกำหนดหลักปฏิบัติเอาไว้ การกระทำนั้นจะเรียกว่า ไม่มีมาตรฐาน ไม่ได้ ดังนั้น ในทางปฏิบัติ จึงต้องมีกำหนดวิธีการกระทำหรือกำหนดให้กระทำและรายละเอียดอื่นๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเอาไว้ และผู้ปฏิบัติต้องยึดหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับพื้นฐานจากบทบัญญัติที่ได้มีการตกลงร่วมกันดังกล่าวไว้แล้ว จึงจะเรียกได้ว่า มีมาตรฐาน จากคำนิยาม (ของผมเอง) ข้างต้น จึงนำไปสู่การกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติในแทบทุกๆเรื่อง(ที่จำเป็น)เอาไว้เพื่อเป็นตัวบ่งชี้หรือชี้วัดความมีมาตรฐานในเรื่องนั้นๆ ของผู้ปฏิบัติ และนั่นคือการถือกำเนิดขึ้นขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อเป็นเวทีในการร่วมถกปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ของเรื่องใดๆ ที่มีนัยสำคัญต่อการบิน และทำการตกผลึกร่วมกันของนานาประเทศ จึงจะประกาศสรุปหลักเกณฑ์กลางๆ เพื่อไว้ใช้อ้างอิง โดยที่แต่ละประเทศอาจเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่นๆ ที่เป็นการเฉพาะส่วนเอาไว้ (filed difference to ICAO) เนื่องจากเห็นความสำคัญในแง่ของลักษณะเฉพาะของพื้นที่หรือเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยประเทศนั้นๆและยังไม่ได้ถ่ายทอดไปในระดับสากล

มาตรฐานการบิน เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นการบัญญัติวิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการบิน หรือวิธีการวางแผนการบิน หรือวิธีการให้ข้อมูล หรือวิธีการซ่อมบำรุง ฯลฯ รวมถึงกำหนดการต่าง ๆ ในการที่จะปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น โดยทั้งหมดทั้งมวลเพื่อเป็นการตีกรอบให้ทุก ๆ วิธีการปฏิบัตินั้น อยู่ในกรอบมาตรฐานที่บ่งบอกหรือมีนัยสำคัญว่า จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย โดยสรุปง่าย ๆ ตามความคิดผมนะครับ 

มาตรฐานการบิน หมายถึง วิธีการปฏิบัติงานที่ทำให้ ทุก ๆ เวลา ทุก ๆ เรื่อง ทุก ๆ งาน ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานรวมถึงทรัพย์สินและสิ่งมีค่าอื่น ๆ จะต้องมีความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงานหรือใช้บริการจากการปฏิบัติงานนั้น ๆ