ท่ามกลางวิกฤติของโลก ซึ่งผลกระทบจาก COVID-19 อาจกินเวลาอีกหลายเดือน
องค์การอนามัยโลกประกาศเป็นภัยขั้นสูงสุด ทุกประเทศทั่วโลกคงจะเจอกับการระบาดของโควิด-19 ในไม่ช้า

หลังจากการประกาศขอความร่วมมือให้ทุกคนต้องกักกันตัวเอง 14 วันเมื่อกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง บางหน่วยงานมีการห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปต่างประเทศที่อยู่ในรายการระบาดหนักของ COVID-19
ความวิตกกังวลในการเดินทาง
ความไม่สบายใจในสวัสดิภาพและการสาธารณสุข โดยเฉพาะที่ชุมชนและขนส่งสาธารณะ
การเดินทางโดยเครื่องบินจึงได้รับผลกระทบไปโดยปริยาย

ปี 2563 จึงเป็นปีที่หนักหนาสาหัสของธุรกิจการบินอีกปีหนึ่ง
มาดูกันหน่อยว่า ปี 2562 ผลประกอบการของธุรกิจสายการบินเป็นอย่างไรบ้าง

ข้อมูลงบการเงินและผลประกอบการจากตลาดหลักทรัพย์
ของ THAI : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
30/12/255929/12/256028/12/256130/12/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ 
สินทรัพย์รวม283,123.87  280,774.55  268,721.20  256,665.15  
หนี้สินรวม249,535.67  248,761.75  248,264.86  244,899.44  
ส่วนของผู้ถือหุ้น33,501.37  31,911.08  20,329.04  11,659.32  
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว21,827.72  21,827.72  21,827.72  21,827.72  
รายได้รวม181,446.21  190,534.63  200,585.94  188,954.45  
กำไรสุทธิ15.14  -2,107.35  -11,625.17  -12,042.41  
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.01  -0.97  -5.33  -5.52  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 
ROA(%)1.34  0.65  -2.58  -2.51  
ROE(%)0.05  -6.44  -44.51  -75.29  
อัตรากำไรสุทธิ(%)0.01  -1.11  -5.80  -6.37  
ราคาล่าสุด(บาท)22.70  17.30  12.10  6.85  
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด49,548.92  37,761.95  26,411.54  14,951.99  
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ30/09/2559  30/09/2560  30/09/2561  30/09/2562  
P/E (เท่า)7.59  N/A  N/A  N/A  
P/BV (เท่า)1.48  1.27  0.93  1.21  
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)15.30  13.67  12.95  5.67  
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)N/A  N/A  N/A  N/A  

ข้อมูลงบการเงินและผลประกอบการจากตลาดหลักทรัพย์
AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
สายการบินไทยแอร์เอเซีย

งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
30/12/255929/12/256028/12/256130/12/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ 
สินทรัพย์รวม56,599.43  62,773.56  61,746.72  62,902.56  
หนี้สินรวม26,479.18  31,320.46  33,123.92  35,214.09  
ส่วนของผู้ถือหุ้น21,270.52  22,005.88  20,455.36  19,943.88  
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว485.00  485.00  485.00  485.00  
รายได้รวม33,130.30  37,282.32  40,200.21  41,553.10  
กำไรสุทธิ1,869.46  1,477.49  69.97  -474.00  
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.39  0.30  0.01  -0.10  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 
ROA(%)6.81  5.54  1.06  -0.16  
ROE(%)9.03  6.83  0.33  -2.35  
อัตรากำไรสุทธิ(%)5.64  3.96  0.17  -1.14  
ราคาล่าสุด(บาท)6.05  6.15  4.20  2.24  
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด29,342.50  29,827.50  20,370.00  10,864.00  
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ30/09/2559  30/09/2560  30/09/2561  30/09/2562  
P/E (เท่า)13.95  28.59  24.98  N/A  
P/BV (เท่า)1.34  1.34  0.98  0.54  
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)4.53  4.59  4.27  4.12  
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)1.65  2.44  3.57  14.96  

ข้อมูลงบการเงินและผลประกอบการจากตลาดหลักทรัพย์
BA : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สายการบินบางกอกแอร์เวย์

งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
30/12/255929/12/256028/12/256130/12/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ 
สินทรัพย์รวม60,288.68  57,941.59  62,067.02  61,907.73  
หนี้สินรวม28,300.13  29,556.00  31,288.87  31,903.24  
ส่วนของผู้ถือหุ้น31,912.65  28,313.04  30,710.81  29,947.94  
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว2,100.00  2,100.00  2,100.00  2,100.00  
รายได้รวม27,451.33  29,309.20  28,746.16  29,417.91  
กำไรสุทธิ1,768.41  787.91  249.26  350.83  
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.84  0.38  0.12  0.17  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 
ROA(%)7.72  5.34  3.72  4.02  
ROE(%)5.63  2.62  0.84  1.16  
อัตรากำไรสุทธิ(%)6.44  2.69  0.87  1.19  
ราคาล่าสุด(บาท)22.70  17.10  11.60  6.95  
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด47,670.00  35,910.00  24,360.00  14,595.00  
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ30/09/2559  30/09/2560  30/09/2561  30/09/2562  
P/E (เท่า)22.23  N/A  15.07  N/A  
P/BV (เท่า)1.53  1.27  0.75  0.48  
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)14.83  13.47  15.28  14.49  
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)3.08  4.39  2.62  1.15  

https://www.wongnai.com/restaurants/simplebistro

ข้อมูลงบการเงินและผลประกอบการจากตลาดหลักทรัพย์
NOK : บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
30/12/255929/12/256028/12/256130/12/2562
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ 
สินทรัพย์รวม6,000.85  7,330.15  14,074.06  15,170.96  
หนี้สินรวม6,340.58  6,639.14  17,105.69  18,639.17  
ส่วนของผู้ถือหุ้น238.92  1,315.02  -1,467.55  -1,095.47  
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว625.00  2,272.00  2,272.00  3,108.52  
รายได้รวม16,938.32  20,376.71  19,740.23  19,969.12  
กำไรสุทธิ-2,795.09  -1,854.30  -2,786.76  -2,051.39  
กำไรต่อหุ้น (บาท)-4.47  -1.63  -1.23  -0.68  
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 
ROA(%)-48.08  -27.54  -36.73  -20.31  
ROE(%)-170.11  -238.66  N.A.  N.A.  
อัตรากำไรสุทธิ(%)-16.50  -9.10  -14.12  -10.27  
ราคาล่าสุด(บาท)7.40  3.40  2.42  2.00  
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด4,625.00  7,724.80  5,498.24  6,217.03  
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ30/09/2559  30/09/2560  30/09/2561  30/09/2562  
P/E (เท่า)N/A  N/A  N/A  N/A  
P/BV (เท่า)4.94  N/A  N/A  N/A  
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)1.50  -0.14  -0.29  -0.21  
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)N/A  N/A  N/A  N/A  
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)7,654
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)16.65
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21/01/2563 ประเภท : XR
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด7,342
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น99.92
ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวนหุ้น (หุ้น)% หุ้น
1. นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร764,048,54224.58
2. นาย ณัฐพล จุฬางกูร756,085,13224.32
3. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร652,167,43720.98
4. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)495,390,72115.94

ช่องยูทูปกัปตันโสภณ

https://www.youtube.com/c/SoponPhikanesuan

มาเรีย โอซาว่า

Demo Slot Here